Voorwaarden

VOORWAARDEN

Bestellingen:
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Modeltrainz.nl. Modeltrainz.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren.

Indien er een bestelling geplaatst wordt met een artikel welke een omschrijving en of prijs blijkt te hebben die niet klopt, zal Modeltrainz.nl dit via email of telefonisch bekend maken. Zowel u als besteller als Modeltrainz.nl houden in dat geval het recht om de bestelling te weigeren. Modeltrainz.nl houdt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten.

Afbeeldingen op de website:
De foto’s welke op de website van Modeltrainz.nl worden gebruikt zijn eigendom van het desbetreffende merk of Modeltrainz.nl. Modeltrainz.nl gebruikt deze foto’s uitsluitend voor promotie. De foto’s mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming van Modeltrainz.nl of het desbetreffende merk.

Artikelomschrijving en verpakkingseenheid:
Een fout in de omschrijving van een artikel, zoals verpakkingseenheden of toestand kunnen leiden tot het niet leveren van het artikel of het niet leveren van de hoeveelheid zoals het in de omschrijving vermeld staat. Bijvoorbeeld is het mogelijk dat in de omschrijving vermeld staat dat de verpakkingseenheid 10 stuks is, maar wordt het artikel toch per stuk uitgeleverd. De aangegeven prijs gaat dan ook per stuk. Om 10 stuks te ontvangen dient u in dit geval ook een aantal van 10 te bestellen.

Eigendomsvoorbehoud:
De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de overeenkomst aan Modeltrainz.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

Betaalwijze:
Indien u besteld, moet u vooruitbetalen dmv de geboden mogelijkheden. Bij afhalen svp gepast betalen, pinnen kan na afspraak.

Verzendkosten:
Nederland

Vooruitbetalen, verzenden: € 6,95

Extra verzekerd verzenden € 1,80

Bestellingen kunnen na afspraak ook in Lelystad afgehaald worden.

Bestelformulier/Winkelwagen:
U dient alle velden van het online bestel/winkelwagenformulier in te vullen anders is het niet mogelijk om uw bestelling te realiseren.

Retourzendingen:

Als u iets retour zend neem dan altijd eerst contact met ons op.
Voor retourzendingen en het opsturen van reparaties accepteren wij alleen zendingen die verpakt zijn in originele verpakkingen. Indien niet het geval dan geven wij geen garantie op afgebroken onderdelen welke door transport zijn ontstaan. Deze zijn dan voor eigen rekening (dit geld voor zowel voor de heen als retour zending).

Elke andere manier van artikelen retour zenden wordt geweigerd en daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de verzender inclusief de inhoudswaarde van de pakketten.

Modeltrainz.NL

A.F.J.Waning

Jol 1627, 8243EB Lelystad

Onderdeel van ACC, Alex Central Concepts

Telefoon 0031(0)611415609

Kamer van Koophandel Almere nr. 62327461

Versie geldig vanaf 01-05-2017

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Modeltrainz.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Modeltrainz.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Modeltrainz.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Modeltrainz.nl.

1.4 Modeltrainz.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Modeltrainz.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Modeltrainz.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Modeltrainz.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Modeltrainz.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Modeltrainz.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Modeltrainz.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • de levering van catalogi, boeken en tijdschriften.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Modeltrainz.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Modeltrainz.nl. Modeltrainz.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Modeltrainz.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Modeltrainz.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Modeltrainz.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Modeltrainz.nl. Eventuele gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Modeltrainz.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in leveringsstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Modeltrainz.nl gegrond worden bevonden, zal Modeltrainz.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Modeltrainz.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Modeltrainz.nlgedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Modeltrainz.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Modeltrainz.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Modeltrainz.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Modeltrainz.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Modeltrainz.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Modeltrainz.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Modeltrainz.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Modeltrainz.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Modeltrainz.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Modeltrainz.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Modeltrainz.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8.3 Modeltrainz.nl verstuurd de bestelling, nadat het volledige aankoopbedrag is voldaan.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Modeltrainz.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Modeltrainz.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Modeltrainz.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Modeltrainz.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Modeltrainz.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Modeltrainz.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Modeltrainz.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Modeltrainz.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Modeltrainz.nl zolang de afnemer de vorderingen van Modeltrainz.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Modeltrainz.nlwegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Modeltrainz.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Modeltrainz.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.5      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Modeltrainz.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Modeltrainz.nlen koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij Modeltrainz.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.